Marcowe rozmowy w KW S.A.

MARCOWE ROZMOWY W KOMPANII WĘGLOWEJ.

W ubiegłym tygodniu miały miejsce w Kompanii Węglowej dwa spotkania. W pierwszym z nich 12 marca strona związkowa spotkała się z Zarządem Kompanii Węglowej. Na wstępie spotkania organizacje otrzymały dwa dokumenty przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 lutego br., tj. Program Restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014 – 2020 oraz PTE na 2014 rok.
W dalszej części wiceprezes Nowak przedstawił wyniki Kompanii za styczeń oraz prognozę wyniku za luty. Z przedstawionych danych wynika, że za dwa miesiące Kompania będzie miała stratę. Zdaniem wiceprezesa Nowaka jednak nie wynik finansowy jest zagrożeniem dla spółki, lecz jej płynność. Z przedstawionych wyliczeń jednoznacznie wynikało, że Kompanii w najbliższym czasie może grozić utrata płynności finansowej.
Nawiązując do sytuacji ekonomicznej spółki Zarząd zaproponował stronie związkowej podpisanie kolejnego porozumienia w dwóch tematach. Tematem pierwszym było zamrożenie rewaloryzacji wartości bonów żywnościowych na poziomie 2013 roku na okres jednego roku, a najlepiej na 3 lata z art. 9¹ k.p. Drugą propozycją było przesunięcie wypłaty deputatu węglowego dla emerytów na koniec roku.
W odpowiedzi na te propozycje wszystkie centrale związkowe stwierdziły, że słysząc je, w kontekście porozumienia z 6 lutego czują się oszukane przez Zarząd i żadnego porozumienia w tych tematach jak i innych, które odbierałyby pracownikom elementy wynagrodzenia nie podpiszą.
Z wypowiedzi Zarządu wynikało, że jest on zdeterminowany i należy się spodziewać, że będzie on wypowiadał kolejne elementy Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku. I tak się już stało. W dniu 13 marca Zarząd Uchwałą nr 179/2014 wypowiedział, a nie "zamroził" związkom zawodowym w trybie art.365¹ Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy postanowienia § 1 art. 5 Załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r. i odstąpił od waloryzacji posiłków profilaktycznych.
Z kolei w piątek 14 marca w Kompanii Węglowej odbyło się spotkanie strony związkowej z nadinspektorem pracy Panem Grzegorzem Bilskim w związku z rozpoczęciem przez niego kontroli w spółce. Wniosek do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zgłosił ZZ "Przeróbka". W stosownym piśmie związek wniósł o przeprowadzenie kontroli Porozumienia z dnia 6 lutego 2014 roku w następujących tematach:
1. skontrolowanie czy zawieszenie wypłaty 14-tej pensji grupie administracji nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania,
2. zbadanie kto jest pracownikiem grupy administracji z uwagi na brak definicji tej grupy uzgodnionej przez pracodawcę i stronę związkową,
3. sprawdzenie mocy obowiązującej zmniejszenia rocznego wymiaru bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów o jedną tonę.
W trakcie spotkania strona związkowa przedstawiła swoje stanowisko w tych tematach, zwracając szczególną uwagę na brak w spółce definicji administracji przyjętej przez strony oraz wprowadzone jednostronnie Zarządzenia Prezesa nr 13 i 17 definiujące, kto jest pracownikiem inżynieryjno-technicznym. Podniesiono również temat przeniesienia do grupy administracji pracowników, którzy wykonują swoją prace w systemie zmianowym, w odzieży oraz obuwiu roboczym i wyposażeni są w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Nadinspektor Bilski wysłuchał wszystkich tych uwag i poinformował stronę społeczną, że odniesie się do przedstawionych mu uwag. Nie będzie natomiast badał wątku węgla emeryckiego ponieważ grupa emerytów i rencistów nie jest związana z pracodawcą stosunkiem pracy, a zgodnie z zapisami ustawy PIP jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.
Zakończenia kontroli należy się spodziewać na początku kwietnia. O jej wynikach strona społeczna zostanie poinformowana na oddzielnym spotkaniu.
A.C.