NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A.

23 października br. MZZ „Kadra " Górnictwo" powziął informację a działaniach Zarządu Kompanii Węglowej S.A. dotyczących zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. w części dotyczącej miejsca wykonywanej pracy. W piśmie z 26 października skierowanym do Zarządu spółki zwróciliśmy się o wstrzymanie procesu zmian umów o pracę uważając, że proces dokonywanych zmian powinien być poprzedzony konsultacjami ze stroną społeczną.

Odpowiadając na nasze pismo Zarząd stwierdził, że że proces zmiany zapisów w umowach o pracę podyktowany jest pracami przygotowawczymi do zmiany siedziby Centrali KW S.A. i nie zaprzestał procesu zmian w umowach o pracę. Pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, że w obecnej chwili do podpisania antydatowanych porozumień zmieniających nakłania się nie tylko pracowników zatrudnionych w budynku Centrali, ale także pracowników CUK zatrudnionych poza tym budynkiem.
W tej sytuacji Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo nie wyklucza możliwości podjęcia innych działań, z powiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy włącznie. Działania te uzależnione są jednak od odpowiedzi Zarządu na kolejne pismo.

 

Poniżej prezentujemy treść wspomnianych wyżej pism.

 

L.dz.196 skan - link

Odpowiedź na Ldz. 196 - link

L.dz.202 - link