KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

 

Odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związków Zawodowych „Kadra", podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez tenże OUG.
W trakcie narady omówiono statystyki obrazujące stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie za 2015 i 2016 rok (stan na 25 października), w tym w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach i firmach świadczących usługi na rzecz tych zakładów. Zaznaczono, że choć ogólna liczba wypadków zaistniałych w górnictwie, w tym w kopalniach węgla kamiennego w 2016 roku zmniejszyło się odpowiednio o 3,6% i 6,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, to nie można mówić o jakiejś generalnej poprawie stanu bezpieczeństwa. Przede wszystkim wpływ na to mają wypadki śmiertelne, których liczba w górnictwie ogółem jest większa niż w ubiegłym roku, natomiast w górnictwie węgla kamiennego jest podobna.
Zwrócono uwagę, że blisko 24% ogólnej liczby wypadków w górnictwie związanych było z przyczynami „górniczymi", tj. z osunięciem lub oberwaniem się mas i brył skalnych, co niewątpliwie miało związek ze złym stanem technicznym obudów chodnikowych i ścianowych oraz nieprawidłowo wykonywanymi robotami górniczymi zabezpieczającymi te wyrobiska. Świadczy to dobitnie o łamaniu tzw. górniczego elementarza.
Potwierdzeniem tej sytuacji jest większa liczba zatrzymanych robót górniczych przez pracowników OUG w Gliwicach w okresie 9 miesięcy br. związanych z nieprawidłowym stanem obudowy wyrobisk. O ile w 2015 r., nieprawidłowy stan obudowy stanowił 42% ogólnej liczby zatrzymanych robót górniczych, to w bieżącym roku jest to już blisko 51%.
W dalszej części spotkania omówiono przebieg, okoliczności i przyczyny wybranych wypadków i zdarzeń, które miały miejsce w kopalniach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego.