Udostępniamy kolejny komunikat Sztabu Protestacyjno -

Strajkowego z dnia 13.01.2022 r. który jest wynikiem rozmów

które odbyły się tego dnia w siedzibie Ministerstwa Aktywów

Państwowych w Warszawie pomiędzy członkami Sztabu,

zarządu PGG S.A a reprezententami resortu .

 

  Komunikat

Dodatkowe informacje