O ZWIĄZKU

  • Drukuj

Potrzeba zabezpieczenia i obrony interesów grupowych i indywidualnych pracowników etatowych w toczących się negocjacjach nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy wymusiła potrzebę skonsolidowania związków Kadra działających w poszczególnych kopalniach i powołanie jednego reprezentatywnego zakładowego związku zawodowego Kadra w KW S.A.
Związek ten był pierwszą zakładową organizacją związkową w Kompanii Węglowej S.A, a jednocześnie organizacją reprezentatywną z wszystkimi konsekwencjami i przywilejami wynikającymi z zapisów Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach zawodowych. Dzięki temu związek objął ochroną związkową swoich członków z poszczególnych kopalń i zakładów KW S.A.
Jako organizacja zakładowa stał się stroną podpisanego 20 grudnia 2004 r. Porozumienia płacowego pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a organizacjami związków zawodowych aktywnie uczestnicząc w pracach zespołu negocjacyjnego. Kadra Kompanii Węglowej nie była łatwym partnerem w rozmowach, czemu nie raz dawała wyraz nie podpisując porozumień niekorzystnych dla reprezentowanych przez nią grup pracowniczych. Była głównym inicjatorem powołania w Kompanii Węglowej Rady Pracowników, w której posiadała 2 swoich przedstawicieli. Od chwili powstania Związek aktywnie uczestniczył w procesie dialogu społecznego w spółce. Przedstawiciele związku brali udział w pracach wszystkich zespołów programowych powoływanych w Kompanii Węglowej.
Podpisane w dniu 17 stycznia 2015 roku Porozumienie pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A., rozpoczęło szybki proces restrukturyzacji Kompanii Węglowej S.A. Aby zachować ciągłość reprezentowania pracowników i nie utracić możliwości działania w wydzielonych częściach przedsiębiorstwa Zarząd ZZ „Kadra" KW S.A. zdecydował o przeprowadzeniu zmian w strukturze związku. Zebranie Delegatów ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. w dniu 13 lutego 2015 r. przyjęło uchwałę o przekształceniu związku z organizacji zakładowej w organizację międzyzakładową o nazwie Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo.
Zebranie delegatów przyjęło również uchwałę o zmianach w Statucie, dzięki którym MZZ „Kadra" Górnictwo będzie reprezentować zarówno tych członków którzy zostaną w Kompanii, jak również tych, którzy w wyniku procesu jej restrukturyzacji przejdą do innych podmiotów gospodarczych. Delegaci dokonali także wyboru nowych władz związku. Przewodniczącym MZZ „Kadra" Górnictwo został wybrany Krzysztof Stanisławski.
Powyższe zmiany zostały zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 27 lutego 2015 r.
Jako organizacja związkowa MZZ „Kadra" Górnictwo jest członkiem Porozumienia Związków Zawodowych KADRA – reprezentatywnej organizacji związkowej na szczeblu krajowym, gdzie związek posiada swoich przedstawicieli w Zarządzie Głównym i Prezydium. Dzięki członkostwu w Porozumieniu nasi członkowie mają także profesjonalną opiekę prawną, mogą korzystać z różnych form szkoleń i seminariów organizowanych przez PZZ KADRA i Forum Związków Zawodowych.

 

Powrót na stronę główną

 

 

 

 

BARBÓRKA 2012

 

Z okazji dnia Świętej Barbary, pragnę złożyć najlepsze życzenia wszystkim Górnikom i ich rodzinom, w szczególności zaś członkom związku Zawodowego „Kadra” Kompanii Węglowej S.A. . Dziękuję Wam za ogromny trud wykonywania tego jakże niebezpiecznego zawodu, za Waszą siłę, odwagę i determinację.

Życzę Wam wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości       w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.  

           Niech Święta Barbara nieustannie  

otacza Was i Wasze rodziny opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego          i pewności dnia jutrzejszego!

                                          SZCZĘŚĆ BOŻE!

       

 

 

 

                                                                      Grzegorz Herwy                                

                                                       Przewodniczący

                                              Związku Zawodowego „Kadra”

                                                  Kompanii Węglowej S.A..