O ZWIĄZKU

Dialog społeczny w Kompanii Węglowej S.A.


DIALOG SPOŁECZNY

W KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

Znalezienie równowagi pomiędzy rachunkiem ekonomicznym a społecznym to obszar Dialogu Społecznego.

            Zmiany, które objęły gospodarkę Polski po roku 1989, z jednej strony wzmocniły prawa obywateli, a z drugiej zachwiały sferę jego ochrony w dziedzinie praw socjalnych. Ukształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy pracą a kapitałem oraz współdziałanie partnerów społecznych ( związki zawodowe, pracodawca) to ich podstawowy obowiązek. Przykład jego kształtowania w Kompanii Węglowej S.A. jest charakterystyczny dla czasu przemian. Ścieraniu poglądów – niejednokrotnie biegunowo odmiennych - towarzyszy troska o los firmy, a właściwy jego rozwój daje szansę sukcesu.

            Kompromis, pomiędzy partnerami, którzy dążą do Spółki opiekuńczej i tymi którzy opowiadają się za jej wszechstronnym rozwojem jest możliwy. Im prędzej zostanie on osiągnięty tym większa szansa Kompanii Węglowej S.A. na szybsze dostosowanie do trudnych warunków gry rynkowej.

            Prowadzone dotychczas rozmowy stron dialogu społecznego w Kompanii Węglowej pozwalają wysnuć wniosek, że podstawową wartością jest troska o los załogi i efektywność firmy oraz jej wizerunek zewnętrzny, a także przekonanie że żmudne, niekiedy długotrwałe negocjacje przynoszą rezultat satysfakcjonujący strony.

Dlatego w Kompanii Węglowej powstała specjalna komórka ds. dialogu społecznego. Do podstawowych zadań Biura Dialogu Społecznego należy:

- nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów ze związkami zawodowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz Związkiem Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego,

- merytoryczne przygotowanie tematyki dialogu społecznego i współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Kompanii Węglowej S.A.,

- prowadzenie dokumentacji dialogu społecznego w Kompanii Węglowej S.A. oraz korespondencji w tym zakresie ze związkami zawodowymi i Państwową Inspekcją   Pracy,

- prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej ze sporami zbiorowymi, w tym mediacjami,

- koordynowanie pracy zespołów tematycznych w Kompanii Węglowej S.A. w zakresie bezpieczeństwa pracy, płacowym, restrukturyzacji zatrudnienia i innych przy współudziale partnerów społecznych,

- uczestniczenie w negocjacji, tworzeniu, zmianach i interpretacji układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i wynagrodzeń oraz innych porozumień,

- monitorowanie konfliktów społecznych w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej S.A. oraz informowanie Zarządu o ich przebiegu,

- koordynowanie udzielania przez poszczególne Biura odpowiedzi na pisma związków zawodowych kierowanych do Centrali Kompanii Węglowej S.A.,

- współpraca z Wojewódzką Komisją Dialogu Społecznego,

- utrzymywanie stałego kontaktu z Radą Pracowników Kompanii Węglowej S.A.,

- prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z kontaktami Zarządu z Radą Pracowników Kompanii Węglowej S.A.,

- koordynowanie udzielania przez poszczególne Biura odpowiedzi na pisma Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A.

 

Tematyka rozmów ze związkami zawodowymi w KW S.A. na szczeblu Zarządu Spółki:

- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy,

- spory zbiorowe,

- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń,

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- Regulamin Pracy,

- cykliczne spotkania w sprawach bieżących dotyczących spółki.

 

Uzwiązkowienie w Komapnii Węglowej S.A.

 

Stan na dzień

1.02.2003

31.12.2010

31.12.2012

Stan zatrudnienia

84.975

59.955

60.177

Ilość org. związkowych

218

165

160

Ilość organizacji związkowych wg nazwy

28

22

24

% uzwiązkowienia

86,11

95,52

97,46

 

Zakładowe organizacje związkowe Kompani Węglowej S.A.

/Wg stanu na 31.12.2012 r./

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” KW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce KW S.A.

Związek Zawodowy „Kadra” KW S.A.

Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” KW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników   Dołowych przy KW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego „Kontra” przy KW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” KW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy KW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność 80” KW S.A.

Związek Zawodowy Ratowników

Związek Zawodowy Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy przy KW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych w Polsce przy KW S.A.

 

Zakładowymi organizacjami związkowymi, które spełniają wymóg reprezentatywności wg stanu na 31.12.2012 r. są:

 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w   Polsce Kompanii Węglowej S.A.

Związek Zawodowy „Kadra” Kompanii Węglowej S.A.

Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” KW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników   Dołowych przy KW S.A.

            Dialog społeczny jest coraz szerzej stosowany w codziennej działalności partnerów społecznych tzn. związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także rządu i innych podmiotów. Stad znajomość tematyki dialogu społecznego staje się potrzebą chwili każdego związkowca, a w szczególności liderów związkowych. Dlatego powyższy artykuł chcemy potraktować jako wprowadzający w tematykę by w kolejnych przybliżyć naszym członkom podmiot, przedmiot i formy dialogu oraz jego warunki, cele i poziomy.