Nowelizacja   Kodeksu   pracy  która   obowiązuje  od 26 kwietnia  2023 r.  wprowadziła  nowy fakt prawny jakim jest zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia za czas tego zwolnienia.

Nowy zapis brzmi następująco:

Art.148(1).Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.         
§ 1. 
  Pracownikowi    przysługuje    w    ciągu    roku    kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły  wyższej  w  pilnych  sprawach  rodzinnych  spowodowanych  chorobą lub   wypadkiem,   jeżeli   jest    niezbędna     natychmiastowa    obecność pracownika.  W  okresie  tego  zwolnienia  od  pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.
§  2. 
 O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
§  3. 
 Pracodawca   jest  obowiązany   udzielić   zwolnienia   od   pracy, o którym mowa w § 1, na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.
§  4. 
 Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
§  5. 
 Przepis § 1 w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
§  6. 
 Do pracownika, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1864.

Dodatkowe informacje