PORADY PRAWNE

Nor­ma­ty­wny czas pra­cy w 2008 ro­ku

Ob­li­cza­nie nor­ma­ty­wne­go cza­su pra­cy w 2008 r. dla ty­po­wo sto­so­wa­nych je­dno­mie­się­cznych okre­sów roz­li­cze­nio­wych i okre­sów sta­no­wią­cych wie­lo­krot­ność mie­sią­ca. Usta­wą z dnia 18 paź­dzier­ni­ka 2006 r. o zmia­nie usta­wy Ko­deks pra­cy (Dz. U. Nr 217, poz. 1587), któ­ra we­szła w ży­cie z dniem 30 li­sto­pa­da 2006 r. uchy­lo­no w art. 130 § 2 K.p. zda­nie dru­gie o do­tych­cza­so­wym brze­mie­niu: „Je­że­li je­dnak w ty­go­dniu obe­jmu­ją­cym sie­dem dni od po­nie­dział­ku do niedzie­li, wy­stą­pią dwa świę­ta w in­ne dni niż niedzie­la, ob­ni­że­nie wy­mia­ru cza­su pra­cy o 8 go­dzin na­stę­pu­je tyl­ko z ty­tu­łu je­dne­go z tych świąt." Zmia­na art. 130 § 2 K.p. po­wo­du­je ten skutek, że spo­sób ob­li­cza­nia nor­ma­ty­wne­go cza­su pra­cy wed­le za­sad prze­wi­dzia­nych w art. 130 § 1 i art. 138 § 3 pkt 1 K.p. ni­czym się nie róż­ni, po­za bar­dziej skom­pli­ko­wa­ną me­to­dą ob­li­czeń prze­wi­dzia­ną w art. 130 § 1 K.p. Do­ko­na­na no­we­li­za­cja wpły­wa na ob­li­cza­nie nor­ma­ty­wu cza­su pra­cy dla pra­cy w ru­chu ciąg­łym, po­nie­waż wed­le brze­mie­nia art. 138 § 5 K.p., art. 130 § 2 zda­nie dru­gie K.p. na­le­ża­ło sto­so­wać przy do­ko­ny­wa­niu ob­li­czeń nor­ma­ty­wne­go cza­su pra­cy dla pra­co­wni­ków za­trud­nio­nych w ru­chu ciąg­łym. W prze­pi­sach Usta­wy z dnia 30 sier­pnia 1991 r. o za­kła­dach opie­ki zdro­wot­nej, (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) fun­kcjo­no­wał spo­sób ob­li­cza­nia nor­ma­ty­wne­go cza­su pra­cy prze­wi­dzia­ny w art. 138 § 3 pkt 1 K.p., z dniem 1 stycz­nia 2008 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1240) uchy­lo­ny zo­stał art. 32h cyt. Usta­wy z dnia 30 sier­pnia 1991 r. o za­kła­dach opie­ki zdro­wot­nej, co spo­wo­do­wa­ło, że spo­sób ob­li­cza­nia nor­ma­ty­wne­go cza­su pra­cy dla pra­co­wni­ków za­kła­dów opie­ki zdro­wot­nej re­gu­lo­wa­ny jest obec­nie art. 130 K.p.

Normatywny ro­czny czas pra­cy w 2008 ro­ku dla wszyst­kich sy­ste­mów cza­su pra­cy z wy­jąt­kiem ru­chu ciąg­łe­go

52 tyg. X 40 = 2080; (art. 130 § 1 pkt 1) + 2 x 8 = 16; (art. 130 § 1 pkt 2)= 2096; 10 świąt x 8 godz. = 80 go­dzin; (art. 130 § 2) 2096 – 80 = 2016 go­dzin

Normatywny mie­się­czny czas pra­cy w 2008 ro­ku dla wszyst­kich sy­ste­mów cza­su pra­cy z wy­jąt­kiem ru­chu ciąg­łe­go
STYCZEŃ ­- 22 dni pra­cy x 8 godz. = 176 godz.
LUTY ­- 21 dni x 8 = 168,
MARZEC ­- 20 dni x 8 = 160,
KWIECIEŃ ­- 22 dni x 8 = 176,
MAJ ­- 19 dni x 8 = 152,
CZERWIEC ­- 21 dni x 8 = 168,
LIPIEC ­- 23 dni x 8 = 184,
SIERPIEŃ – 20 dni x 8 = 160,
WRZESIEŃ ­- 22 dni x 8 = 176,
PAŹDZIERNIK – 23 dni x 8 = 184,
LISTOPAD ­- 18 dni x 8 = 144,
GRUDZIEŃ ­- 21 dni x 8 = 168

Ra­zem ro­czny nor­ma­ty­wny czas pra­cy = 2016 go­dzin.

Nor­ma­ty­wny ro­czny czas pra­cy w 2008 ro­ku dla ru­chu ciąg­łe­go (hi­po­te­tycz­ny)

(we­dług art. 138 K.p.) ­- 366 dni ka­len­da­rzo­wych, 52 niedzie­le, 10 świąt, (art. 130 § 2) ­- 52 dni wol­ne; (art. 129 § 1) 366 – (52 + 10 + 52) = 252 x 8 godz. = 2016 godz.

52 : 4 = 13 x 3 = 39 x 4 godz. = 156 godz.

(art. 138 § 1 w zw. z § 4 ) ­- 2016 godz. + 156 godz. = 2172 go­dzi­ny

Nor­ma­ty­wny mie­się­czny czas pra­cy w 2008 r. dla ru­chu ciąg­łe­go (hi­po­te­tycz­ny)
STYCZEŃ ­- li­czba dni pra­cy 22 dni x 8; 3 tyg. X 4, 176 + 12 godz. = 196 godz.,
LUTY ­- 21 dni x 8; 3 tyg. x 4 = 168 + 12 godz. = 180 godz.,
MARZEC ­- 20 dni x 8; 4 tyg. x 4 = 160 + 16 godz. = 176 godz.,
KWIECIEŃ ­- 22 dni x 8; 3 tyg. x 4 = 176 + 12 godz. = 188 godz.,
MAJ ­- 19 dni x 8; 3 tyg. X 4 = 152 + 12 godz. = 164 godz.,
CZERWIEC ­- 21 dni x 8; 4 tyg. X 4 = 168 + 16 godz. = 184 godz.,
LIPIEC ­- 23 dni x 8; 3 tyg. x 4 = 184 + 12 godz. = 196 godz.,
SIERPIEŃ ­- 20 dni x 8; 3 tyg. x 4 = 160 + 12 godz. = 172 godz.,
WRZESIEŃ ­- 22 dni x 8; 3 tyg. x 4 = 176 + 12 godz. = 188 godz.,
PAŹDZIERNIK ­- 23 dni x 8; 3 tyg. x 4 = 184 + 12 godz. = 196 godz.,
LISTOPAD ­- 18 dni x 8; 4 tyg. x 4 = 144 + 16 godz. = 160 godz.,
GRUDZIEŃ ­- 21 dni x 8; 3 tyg. x 4 = 168 + 12 godz. = 180 godz.

Ra­zem ro­czny nor­ma­ty­wny czas pra­cy: pod­sta­wo­wy ­- 2016 godz.;

dodatkowy, mak­sym. opła­ca­ny 100% do­dat­kiem ­- 156 godz.

RAZEM ­- 2172 godz.