LINKI PRAWNE

 

1. Kodeks Pracy

 

2. Ustawa o Związkach Zawodowych

 

3. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu      z nimi konsultacji

 

4. Ustawa o funkcjonowaniu Górnictwa Węgla Kamiennego      z 30.08.2019

 

5. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu Górnictwa        Węgla Kamiennego            z 1.10.2021

 

6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 

7. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 

8. Ustawa o społecznej inspekcji pracy

 

9. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 

10. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania                  z pracownikami stosunku pracy z przyczyn                            niedotyczących pracowników

 

11. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

 

12. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie              niewypłacalności pracodawcy

 

13. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-              Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu                społecznego

 

14. Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa                      państwowego

 

15. Ustawa o europejskich radach zakładowych

 

16. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów                      gospodarczych i spółce europejskiej

 

17. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz              wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022

 

18. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku            pracy

 

Dodatkowe informacje