IX Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych KADRA przeszedł do historii.

Europejski Bank Inwestycji - EBI

Europejski Bank Inwestycyjny, EBI, (ang.) European Investment Bank, (fr.) Banque Européenne d'Investissement – działająca od 1 stycznia 1958, na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 o utworzeniu EWG, instytucja finansowa Unii Europejskiej. Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. Siedziba mieści się w Luksemburgu.

Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu Unii, posiada osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów, Komitet Zarządzający, Komisja Audytowa).

Rada Gubernatorów składa się z ministrów finansów państw członkowskich. Rada Dyrektorów składa się z 28 członków - po jednym nominowanym przez każde państwo członkowskie oraz jedna osoba wyznaczona przez Komisję Europejską.

Bank udziela kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem jego działań jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. EBI może uczestniczyć w realizacji polityki UE w zakresie pomocy państwom AKP (na podstawie konwencji z Lome), 12 państwom obszaru Morza Śródziemnego (układy o współpracy), a także krajom wschodniej i środkowej Europy (od 1990 z kredytów EBI korzysta Polska).

EBI posiada 59,15% udziałów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), jak również 3% akcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Linki zewnętrzne

 

 

Dodatkowe informacje