MZZ KADRA GÓRNICTWO

5  dni  opieki  nad  członkiem  rodziny  lub  domownikiem   przysługuje pracownikom  od  26  kwietnia  2023  r.  Okres   urlopu   opiekuńczego będzie wliczany do okresu zatrudnienia. Za czas urlopu pracownikowi nie  będzie  przysługiwało  wynagrodzenie .  Pracodawca  nie  będzie mógł odmówić pracownikowi tego urlopu.

 Nowy zapis brzmi następująco:
 
Art.  1731 [Prawo do urlopu opiekuńczego]
§  1. 
 Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
§  2. 
 Za członka rodziny, o którym mowa w § 1, uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.
§  3. 
 Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
§  4. 
 Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.
§  5. 
 We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny - stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny - adres zamieszkania tej osoby.

 

Dodatkowe informacje