Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r.

                                                                 Katowice, 11 grudnia 2012 r.


Narcyz Dudek
Przewodniczący Zespołu ds. opracowania propozycji
jednolitych zasad wynagradzania w KW SA powołanego
zarządzeniem Prezesa Zarządu KW SA ZP/15/2012.

Członkowie Zespołu

Informuję, że na posiedzeniu Central Związkowych z przedstawicielem Zarządu KW SA w dniu 11 grudnia 2012 r., zostało zreferowane sprawozdanie końcowe z prac Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA oraz Sprawozdanie z przebiegu prac Zespołu w okresie od marca do października 2012 r.
Obecni przedstawiciele związków zawodowych działających przy KW SA. z uwagą wysłuchali opisu przebiegu prac Zespołu oraz konkluzjami dotyczącymi zebranego i opracowanego w trakcie tych prac materiału.
Komentarz do omawianego dokumentu wyrażany zarówno przez przedstawicieli związkowych jak i obecnego Wiceprezesa Zarządu KW SA ds. Pracy Piotra Rykalę, sprowadzał się do pozytywnej oceny materiałów opracowanych przez Zespól. Zgłoszono postulat kontynuowania jego prac w dotychczasowej formule. Zdaniem przedstawiciela WZZ „Sierpień 80" pozwoliłoby to uczynić z opinii i opracowań Zespołu instrument wspomagający podejmowanie decyzji w zakresie wynagrodzeń. W związku z tym wyrażono wolę kontynuowania prac naszej grupy roboczej.
Postanowiono, aby w najbliższym okresie Zespól zajął się omówieniem i prezentacją stanowisk pracy w administracji oraz na pozostałej powierzchni, w sposób analogiczny do zastosowanego dotychczas wobec pracowników zatrudnionych pod ziemią i w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. Postanowiono, aby po zebraniu kompletu informacji niezbędnych do zastosowania jednolitego sytemu wynagrodzeń przekazać je do analizy związkom zawodowym i specjalistom w działach płac poszczególnych oddziałów w celu zebrania informacji, o możliwościach i warunkach ewentualnego wdrażania podobnego systemu. W trakcie spotkania wyrażano opinię, że niezależnie od ostatecznie przyjętych rozwiązań, informacja taka może okazać się przydatna w przyszłości w razie podjęcia prób ujednolicenia (zmiany) systemu wynagradzania w KW SA.
Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że Zespół będzie nadal pracował, a termin najbliższej narady podany będzie do wiadomości wszystkich członków w pierwszych dniach stycznia. W załączeniu przekazuję raz jeszcze sprawozdanie z prac Zespołu oraz Sprawozdanie końcowe w wersji ostatecznie uzgodnionej z uwzględnieniem wniosków i treści wniesionych do zdań odrębnych przez niektórych członków. Dokumenty te nie zostały potwierdzone przez Związek Zawodowy Pracowników Dołowych.
Chcę przekazać tą drogą wszystkim biorącym udział w pracach Zespołu podziękowania w imieniu Pana Prezesa Piotra Rykali i własnym, za dotychczasowe rezultaty naszej pracy w Zespole, a z racji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dołączyć, także życzenia dobrych, zdrowych, pogodnych świąt i udanego nadchodzącego 2013 r.

     

                                                                  Z szacunkiem Narcyz Dudek

 

Sprawozdanie końcowe - link