Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013

Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi.

We wtorek 29 stycznia Zarząd Kompanii Węglowej spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych. W spotkaniu uczestniczyła Prezes Kompanii Węglowej S.A. Joanna Strzelec-Łobodzińska. Na początku spotkania Zarząd przedstawił szacunkowy wynik spółki za rok 2012. Z przedstawionych danych wynika, że Kompania zamknie ten rok z wynikiem dodatnim, lepszym od planowanego o ok. 40 mln.
W dalszej części spotkania wiceprezes Marek Uszko przedstawił statystykę wypadków w 2012 r. i odniósł ją do obowiązującego w Kompanii Planu poprawy BHP. Z przedstawionych danych wynika, że poziom bhp w 2012 r. uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2011, a spółka nie zrealizowała założeń zawartych w ww. planie. Zanotowano jedynie spadek w grupie wypadków lekkich z 909 w 2011 do 868 w 2012 r. wzrosła natomiast liczba wypadków śmiertelnych z 4 do 6 oraz ciężkich, z 2 do 3. Pogorszeniu uległy także podstawowe wskaźniki wypadkowości. Następnie Wiceprezes Uszko przedstawił wskaźniki stosowane przez Kompanię przy analizowaniu postępu robót przygotowawczych. Są to:
wskaźnik natężenia robót przygotowawczych,
wskaźnik odtworzenia frontu eksploatacyjnego,
wskaźnik sczerpalności złoża.
Zdaniem wiceprezesa poziom tych wskaźników w roku 2012 i poprzednich był zadowalający. Pytany o rozdział robót przygotowawczych w 2013 r. powiedział, ze na planowane 185 km wyrobisk 139 km wykonają kopalnie, a 46 km firmy obce, w tym ZGRI i GZUG, które wykonają ok 19,6 km.
Głównym tematem spotkania była prezentacja projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2013 r. Założenia planu przedstawiła Prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska, która już na wstępie zaznaczyła, że rok 2013 będzie rokiem trudnym z uwagi na pogarszającą się koniunkturę na węgiel w którym Kompania będzie walczyć o utrzymanie płynności na poziomie zapewniającym kontynuację restrukturyzacji finansowej.

Podstawowe założenia przyjęte w planie to:

- wydobycie – 36,6 mln ton spadek 2,7 mln ton,
- sprzedaż – 36,6 mln ton wzrost o 2,8 mln ton,
- cena zbytu – 299,54 zł/t niższa od prognozowanej w 2012 r. o 12,45 zł/t,
- nakłady inwestycyjne – 915 mln zł spadek o 280 mln,
- zatrudnienie – zakłada się przyjęcie ok. 1079 absolwentów szkół górniczych i brak
przyjęć do pracy osób spoza górnictwa, stan zatrudnienia na 31.12.2013 – 56544
pracowników (-3625)
- wskaźnik wzrostu płac – 2,7%
W dyskusji strona społeczna pytała o poziom kontraktacji sprzedaży na 2013 r. (zakontraktowane ok. 35 mln ton) oraz sugerowała utrzymanie przyjęć na poziomie odejść na emeryturę.