Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej

26 marca br. w Kompanii Węglowej S.A. Zarząd Kompanii Węglowej i organizacje związków zawodowych podpisały porozumienie dotyczące polityki płacowej w 2013 roku. W Porozumieniu czytamy m.in.:
• zgodnie z Porozumieniem z 2012 roku ustala się kwotę odpowiadającą 0,7% wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Kompanii Węglowej, którą przeznacza się w całości na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy przeciętnymi miesięcznymi wynagrodzeniami występującymi w kopalniach KW S.A.
• z przewidzianego na 2013 r. funduszu motywacyjnego wydatkuje się kwotę 46,4 mln zł według następujących zasad:
- podstawa wymiaru kwoty jednorazowej wynosi:
- pracownicy zatrudnieni pod ziemią -14,4 zł/dn
- pracownicy przeróbki mechanicznej węgla - 9,4 zł/dn
- pozostali pracownicy powierzchni
- robotnicy - 5,8 zł/dn
- stanowiska nierobotnicze (dozór pow.) - 5,8 zł/dn
- pozostałe stanowiska nierobotnicze - 3,6 zł/dn
- kwota jednorazowa przysługuje za okres I kwartału 2013 r.,
- kwotę jednorazową wypłaca się w dniu 15 kwietnia 2013 r.,
- kwota jednorazowa nie stanowi podstawy wymiaru nagród rocznych, nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzenia urlopowego,
• strony ustalają, że po przeanalizowaniu wyników techniczno-ekonomicznych za I półrocze 2013 r. oraz prognozowanych na II półrocze 2013 r. kontynuować będą negocjacje wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w KW S.A.
• przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w KW S.A. wynegocjowany po dacie zawarcia niniejszego Porozumienia zostanie przeznaczony w pierwszej kolejności na odtworzenie funduszu motywacyjnego.

 

Porozumienie - link