Mobbing - ukryty problem

Mobbing - ukryty problem

Problem mobbingu może w Polsce dotyczyć blisko połowy pracowników, jednakże z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że tylko kilkaset osób rocznie składa pozwy z tytułu nękania w pracy. Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w Kodeksie Pracy w art. 943§2 i brzmi: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników"
Mobbing to w Polsce zjawisko, niestety powszechne, choć nadal nie każdy zdaję sobie sprawę, że jest mu poddawany lub sam dręczy innych. Relacje oparte na przemocy, nękaniu czy też strachu mogą zdestabilizować każde środowisko pracy. Często zachowania te prowadzą do zmiany miejsca zatrudnienia przez poszkodowanych i są stratą dla byłego pracodawcy. Znaczna rotacja pracowników nie jest jedynym negatywnym efektem nękania, to również zmniejszenie zaangażowania i motywacji pracowników, wzrost absencji oraz spadek wydajności pracy. Do tej listy należy zaliczyć również koszty ewentualnych odszkodowań. Moim zdaniem w wielu przypadkach, coś co zdaje się wyczerpywać znamiona lobbingu, nie wynika ze złej woli przełożonego, ale z nieumiejętności zarządzania personelem. Przełożony, zwłaszcza niepewny własnych kompetencji i kwalifikacji, odruchowo będzie „gnębił" podwładnego, jeżeli tylko zauważy cień zagrożenia swojej pozycji. Podobne błędy będzie popełniał przełożony, który nie miał wcześniej doświadczenia w kierowaniu zespołem i nie został do tego przeszkolony. Rozwiązaniem tego problemu byłoby obowiązkowe szkolenie pracowników, którzy po raz pierwszy obejmują stanowiska związane z kierowaniem zespołem ludzi, wpisuje się to również w zapisy Kodeksu Pracy zamieszczone w art. 943§1 który brzmi: to na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Jeżeli pracodawca wprowadza elementy strategii antymobbingowej, prowadzi szkolenia pracowników z rozpoznawania oraz zwalczania zjawiska, to może być zwolniony z konieczności wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia, ponieważ stroną odpowiedzialną jest mober.
Opracowano na podstawie artykułów z serwisu www.portal samorządowy
A.L