Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic

Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic.

„Profesjonalny dozór górniczy. Partnerstwo na rzecz szkoleń i poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie" to projekt organizowany wspólnie przez Porozumienie Związków Zawodowych KADRA i Główny Instytut Górniczy. Projekt z założenia skierowany jest do osób średniego i wyższego dozoru górniczego oraz kadr kierowniczych. Poza projektem znalazła się spora grupa dozoru niższego oraz osób które w najbliższym czasie mają zamiar przystąpić do egzaminu stwierdzenia kwalifikacji osób dozoru ruchu. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy Sekcja Węgla Kamiennego PZZ KADRA we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym i Okręgowymi Urzędami Górniczymi postanowiła zorganizować cykl spotkań, których celem jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem przepisów prawa geologicznego i górniczego w praktyce, organizacją organów nadzoru górniczego, jak również zadaniami jakie wykonują w ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad ruchem podziemnych zakładów górniczych.
Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się w czwartek 11 kwietnia. Wzięło w nim udział 30 osób, pracowników kopalń podlegających jurysdykcji OUG w Gliwicach, a gospodarzami spotkania byli: Janusz Malinga – dyrektor Departamentu Warunków Pracy w WUG, Roman SUS – Dyrektor OUG w Gliwicach oraz Grzegorz Herwy – Przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA.
Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Sekcji WK PZZ KADRA Grzegorz Herwy, który krótko omówił cel i przebieg spotkania. Następnie Dyrektor Malinga w swoim wystąpieniu stwierdził, że celem spotkania jaki postawił sobie WUG jest „odczarowanie urzędów górniczych", pokazanie, że pracownicy to nie „policjanci" szukający okazji do ukarania dozoru, ale osoby pragnące służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. „Nie chcemy byście się nas bali (...) nie jesteśmy policją górniczą, lecz organem nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem pracy i ograniczaniem ryzyka" powiedział Dyrektor Malinga. Nawiązując do tematu bezpieczeństwa, podkreślił, że choć odpowiada za nie pracodawca, to odpowiedzialność ta rozkłada się na poszczególne szczeble zarządzania. Każda osoba dozoru odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo i wynika to nie tylko z przepisów prawa, ale także z zapisów w zakresie obowiązków, który podpisuje każda osoba dozoru. Dlatego każdy pracownik dozoru, podczas obchodu stanowisk pracy powinien nieustannie przypominać załodze o bezpiecznej pracy, dobrych praktykach i egzekwować je. Oceniając stan bezpieczeństwa w górnictwie węgla kamiennego stwierdził, ze pomimo spadku liczby wypadków ogółem zatrważająca jest rosnąca liczba wypadków śmiertelnych oraz fakt, że przyczyny są wciąż te same. Zatrważająca jest także liczba zatrzymań, których w 2012 r. było 1500, co może świadczyć, że nadzór i kontrole wewnętrzne w kopalniach działają niewłaściwie.
Dyrektor Roman Sus zapoznał zebranych z organizacją organów nadzoru górniczego oraz zadaniami jakie Okręgowe Urzędy Górnicze wykonują w ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad ruchem podziemnych zakładów górniczych. W dalszej części spotkania pracownicy WUG i OUG w Gliwicach
 zapoznali uczestników spotkania z regulacjami prawnymi obowiązującymi w górnictwie, zwracając uwagę na Ustawę prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych oraz w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Zwrócono uwagę, że przepisy należy czytać odnosząc je do konkretnych sytuacji w ruchu, a wtedy nie będą tylko suchą teorią.
 przedstawili i omówili rodzaje odpowiedzialności którym podlega osoba dozoru (zawodowa, administracyjno-karna, karna),
 omówili procedury obowiązujące przy stwierdzaniu kwalifikacji osób dozoru górniczego oraz podali przykładowe pytania jakie zadawane są w trakcie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje oraz zwrócono uwagę na zapis, że w przypadku nie zdania egzaminu do następnego można przystąpić dopiero po 6 miesiącach.
 w oparciu o konkretne zdarzenia wypadkowe na podstawie złych zachowań osób dozoru pokazali na czym powinny polegać w tych przypadkach dobre procedury.
W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania zwracali uwagę na przewagę wiedzy teoretycznej nad praktyczną wśród młodych kadr dozoru, braki w umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, czy brak autorytetu u pracowników o długim stażu pracy w górnictwie.
Odnosząc się do tematów poruszonych w dyskusji dyrektor Sus zgodził się, że programy nauczania przeładowane są teorią, a nie uczą jak w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę. Co do autorytetu młodej kadry dozoru, to jego zdaniem każdy znaleźć swój sposób jego budowania. Pomocne tu może być wykorzystanie swojej wiedzy połączone z umiejętnością wykorzystania wiedzy praktycznej doświadczonych pracowników oraz konsekwencja w stosowaniu dobrych praktyk w temacie bezpieczeństwa pracy. W swojej wypowiedzi dyrektor Sus nawiązał także do tematu zapoznawania pracowników z projektami technicznymi czy instrukcjami. Uznał, że dotychczasowe procedury są fikcją i dlatego trzeba je zmienić. W tym temacie prowadzone są rozmowy z pracodawcami. Jego zdaniem należało by także wrócić do praktyki programu adaptacji w którym pracownik przed podjęciem pracy w dozorze poznawał pracę poszczególnych działów w kopalni.
Podsumowując całe spotkanie jeszcze raz stwierdził, że życzyłby sobie, żeby urząd górniczy i jego pracownicy nie był postrzegany przez jego „policyjność". (...)Chodzi tu przecież o wypracowanie zasad współpracy by praca w górnictwie była wykonywana bezpiecznie. By nasza „ułańska natura" nie brała góry nad organizacją bezpiecznej pracy(...). Dlatego ważne jest, by młode osoby dozoru miały w sobie dość determinacji by zmienić złe praktyki stosowane w górnictwie.
A.C.

 

Galeria - link