Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r.

 Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej.

W poniedziałek 22 kwietnia 2013 roku związki zawodowe spotkały się z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. Pod nieobecność Prezes Joanny Strzelec-Łobodzińskiej Zarząd reprezentowali wiceprezesi: Marek Uszko, Krzysztof Brejdak, Wojciech Kotlarek i Piotr Rykala.

Pierwsza część spotkania poświęcona była przyszłości kopalni „Piekary". Na tą część spotkania Zarząd zaprosił przewodniczących związków zawodowych tej kopalni. Już na wstępie wiceprezes Brejdak, który z ramienia Zarządu pilotuje temat Piekar zaznaczył, że nie ma żadnych ważnych, wiążących informacji, tłumacząc to sytuacją w Węglokoksie, gdzie wybrano nowy Zarząd. Jego zdaniem na obecną chwilę mamy sytuację, że „stary" Zarząd nie chce już podejmować wiążących decyzji, a „nowy" jeszcze nie może, ponieważ jego kadencja rozpocznie się 1 lipca. Stąd trudno przewidzieć jak odniesie się on do decyzji poprzedniego zarządu. Wiceprezes Piotr Rykala dopowiadając w tym temacie stwierdził, że dopóki nie będzie znane stanowisko partnera co do celowości wspólnego działania Zarząd Kompanii nie może powiedzieć nic wiarygodnego. Pytany o program naprawczy dla kopalni stwierdził, że na obecną chwilę takiego programu nie ma. Powstanie on dopiero wtedy, gdy Węglokoks zrezygnuje ze wspólnego projektu. Ponieważ Kompania zabiega o szybkie spotkanie z Węglokoksem, w ciągu dwóch tygodni zaproponował kolejne spotkanie dotyczące kopalni „Piekary" za miesiąc. Propozycja została przyjęta.

W drugiej części spotkania Zarząd przedstawił wyniki techniczno-ekonomiczne za I kwartał 2013 roku i porównał je do I kwartału 2012 roku ( dane w tabelce).
W dalszej części wiceprezes Kotlarek omówił perspektywy sprzedaży węgla w II kwartale oraz II półroczu roku 2013. Nie są one zbyt optymistyczne. W dalszym ciągu trudno będzie zbyć zapasy wegla zgromadzone na zwałach. Optymistycznie nie wygląda także wielość ceny zbytu.

                                       

 

Wyniki ekonomiczne I kwartału.

 

Wyszczególnienie

Wykon I kw. 2013

+/-

do PTE 2013

+/-

do I kw. 2012

Wydobycie                     /ton/

9 171 703

- 298 752

-1 109 307

Sprzedaż                         /ton/

8 408 293

- 209 629

- 224 074

     - kraj

6 408 211

- 534 111

- 1 297 453

     - eksport

2 000 082

324 482

1 073 379

Zwały                               /ton/

6 097 348

25 251

3 947 237

Cena zbytu                       /zł/t/

280,28

- 15,61

- 42,47

Koszt produkcji               /zł/t/

284,13

- 16,85

5,08

Wynik na sprzedaży       /zł/t/

0,33

- 2,24

- 32,80

Wynik finansowy netto tyś zł

- 16 860,0

1179,4

- 182 488,0

 

W trzeciej części spotkania Zarząd odpowiadał na pytania zadane przez organizacje związkowe. Dotyczyły one m.in.:

- zmian w PTE – Zarząd przygotowuje się do korekty PTE i wprowadzenia programu naprawczego, który ma być gotowy do końca maja,
- spółek zależnych – przekazano wykaz wszystkich spółek zależnych,
- odpłatność za zjazdy gościnne – Zarząd uchwałą nr 280 wprowadził odpłatność za zjazdy gościnne w wysokości 1000 zł od osoby. Do uchwały dołączony jest katalog wyłączeń,
- dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji – od 1 stycznia 2013 r uległy zmianie zasady przyznawania dofinansowań za studia. Mogą się o nie ubiegać pracownicy ze stażem min. 5 lat a dofinansowanie wynosić będzie 50%. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów dziennych na AGH i Politechnice Śląskiej o specjalizacji górniczej, mechanicznej i elektrycznej. Otrzymają oni gwarancję zatrudnienia i jednorazową premię w wysokości 3000 zł przy średniej powyżej 4,0 i 5000 zł przy średniej 5,0. Umowy podpisane obowiązują na starych warunkach.
- pakiet osłonowy – na obecną chwile zgłosiło się ok. 180 osób przy planowanych 250. Zdarzyły się przypadki odmowy ze strony dyrektorów kopalń.