Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG

Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG.

Sytuacja ekonomiczna spółek węglowych w ostatnich kilku latach oraz braki wśród kadry pracowniczej spowodowały, że po kilkudziesięciu latach odżyły szkoły górnicze i odblokowano przyjęcia na kopalnie. Tym samym pojawiła się grupa pracowników ze średnim i wyższym wykształceniem, o dużym zasobie wiedzy teoretycznej lecz znikomej praktyce, którzy zasilili lub zamierzają zasilić szeregi dozoru górniczego. By nie zmarnować potencjału, jaki drzemie w tej grupie Sekcja Węgla Kamiennego Porozumienia ZZ KADRA we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym i Okręgowymi Urzędami Górniczymi zorganizowała cykl trzech spotkań pod roboczym tytułem „Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic", które odbyły się w siedzibie Porozumienia w dniach 11,18 i 25 kwietnia br. W każdym terminie udział brali pracownicy kopalń podlegających innemu Okręgowemu Urzędowi Górniczemu.
Gospodarzami spotkań byli: Janusz Malinga – Dyrektor Departamentu Warunków Pracy w WUG, Grzegorz Herwy Przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA oraz kierownictwo poszczególnych OUG. Celem spotkań było zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem przepisów prawa geologicznego i górniczego w praktyce, organizacją organów nadzoru górniczego, jak również zadaniami, jakie wykonują w ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad ruchem podziemnych zakładów górniczych.
W trakcie spotkań pracownicy WUG i OUG przedstawiali uczestnikom spotkań regulacje prawne obowiązujące w górnictwie podkreślając, że czytając przepisy prawa należy odnosić je do konkretnych sytuacji w ruchu, a wtedy nie będą one tylko suchą teorią, omawiali rodzaje odpowiedzialności, którym podlega osoba dozoru oraz procedury obowiązujące przy stwierdzaniu kwalifikacji osób dozoru górniczego zwracając uwagę uczestników na tematykę poruszaną w trakcie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje. Ważnym tematem poruszanym na spotkaniach było bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Zwracano uwagę, że za bezpieczeństwo odpowiada każda osoba dozoru. Dlatego tak ważne są „dobre praktyki" i ich konsekwentne egzekwowanie. Każdorazowo przedstawiano konkretne zdarzenia wypadkowe pokazując na czym powinny polegać dobre praktyki.
W trakcie dyskusji pracownicy urzędów odpowiadali na pytania uczestników, zwracano również uwagę na przewagę wiedzy teoretycznej nad praktyczną wśród młodych kadr dozoru, braki w umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi, czy niedostateczną pomoc ze strony pracowników o długim stażu pracy w górnictwie.
Zdaniem Janusza Malingi spotkania miały jeszcze jeden cel, którym było „odczarowanie urzędów górniczych" . (...) Wszyscy jesteśmy z tego samego korzenia, wszyscy mamy doświadczenie pracy górniczej (...) przekonywał zebranych, (...)różnica polega na tym, że wy macie bezpiecznie organizować pracę podległych wam pracowników, a my sprawdzić jak się z tego wywiązujecie. Nie chcemy byście się nas bali. Chodzi tu przecież o wypracowanie zasad współpracy, by praca w górnictwie była wykonywana bezpiecznie.
Zdaniem Grzegorza Herwy - przewodniczącego Sekcji Węgla Kamiennego pomysł spotkań był trafiony a cel jaki postawili przed sobą organizatorzy został osiągnięty. (...)spotkania pokazały jak bardzo był to trafiony pomysł. Ci młodzi ludzie potrzebowali takiego spotkania z przedstawicielami urzędów górniczych, które przybliżyło by im zadania jakie urzędy wykonują w ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad ruchem podziemnych zakładów górniczych. Jako Sekcja spróbujemy nie zmarnować potencjału tych spotkań. Każdy z uczestników otrzyma ankietę, która pozwoli nam lepiej ocenić te spotkania i przygotować tematykę kolejnych(...).

Poniżej prezentujemy część wypowiedzi uczestników spotkań na pytanie Jakie korzyści dało Ci szkolenie?:

- szkolenie było treściwe, a wyniesiona wiedza ułatwi mi wejście w kolejny etap kariery zawodowej. Wiele się dowiedziałem na interesujące mnie tematy. Aspekty, które wcześniej uważałem za mało znaczące okazały się ważne.

- szkolenie poszerzyło moja wiedzę na tematy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązywania różnorodnych problemów, radzenia sobie z presją itd.

- uzyskałem większą wiedzę na temat uprawnień Okręgowych Urzędów Górniczych,

- korzyścią spotkania są otrzymane wskazówki dotyczące zachowania niższego dozoru w ruchu zakładu górniczego,

- dla mnie głównym elementem było omówienie ważnej roli jaką odgrywa osoba dozoru dla bezpiecznej pracy i ciągłości ruchu zakładu.

- więcej wiary we własne zdanie odnośnie prowadzonych prac oraz odwagę do polemiki z dozorem wyższym odnośnie kwestii bhp.

- pozytywne myślenie oraz poznanie charakteru i organizacji OUG.

 

Galeria - link

A.C.