Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy

Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy.

W piątek 26 kwietnia w Sejmie odbyło się uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. Głównym tematem konferencji było badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrole skuteczności stosowania środków im zapobiegających. Uczestnicy posiedzenia zajęli się także społecznymi kosztami wypadków przy pracy. Prezentacje w tym temacie przedstawił Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ta sesja Rady została wpisana w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych. Patronat nad konferencją objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych KADRA – wiceprzewodniczący Grzegorz Herwy oraz członkowie Zarządu Głównego - Marek Gacka i Jacek Zając.
Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku inspektorzy pracy zbadali przyczyny 1800 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało ponad 2100 osób, w tym 332 poniosło śmierć, a 724 doznało ciężkich obrażeń ciała. Dominowały przyczyny ludzkie wypadków (np. niewłaściwe zachowanie pracownika) – 47%, przyczyny organizacyjne (np. brak nadzoru nad pracownikami) stanowiły 41%, a techniczne (np. zły stan techniczny urządzeń) to 11%. W minionym roku inspektorzy PIP przeanalizowali blisko 7,5 tyś dokumentacji powypadkowych u ponad 2,2 tyś. pracodawców zatrudniających łącznie 423,8 tyś pracowników. Najczęściej występującą nieprawidłowością w postepowaniach powypadkowych w 44,6 proc. skontrolowanych zakładów było nieustalenie przyczyn lub ustalenie tylko ich części. Ponadto Rada pozytywnie oceniła realizację II etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" w 2012 r. i uważa za konieczną jego kontynuację w latach 2014-2016 (etapIII). Przedstawiony Radzie Ministrów dokument powinien uwzględniać priorytety przewidziane w Nowej Strategii UE w zakresie poprawy warunków pracy oraz wyzwania określone w dokumentach krajowych, w tym średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020.
Społeczne koszty wypadków przy pracy omówili przedstawiciele CIOP-u i ZUS. Z wystąpienia CIOP-u wynikały następujące wnioski:
• Wypadki przy pracy są nie tylko przyczyną cierpienia poszkodowanych i ich rodzin, lecz pociągają za sobą wymierne straty ekonomiczne, obciążające całe społeczeństwo,
• Straty powodowane wypadkami przy pracy można ograniczyć przez skuteczne działania prewencyjne, skierowane przede
wszystkim na szczególnie narażone grupy osób pracujących,
• Analizy wykazują, że prowadzone systematycznie w Polsce działania prewencyjne dają wyniki w postaci malejących w latach
2008 – 2012 kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• Kryzys ekonomiczny nie powinien być przyczyną ograniczania środków przeznaczonych na działania związane z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym: niewłaściwa lub niewystarczająca prewencja prowadzi zawsze do zwiększenia strat ekonomicznych.
W podsumowaniu wystąpienia ZUS czytamy m.in., że Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizując zadania z zakresu prewencji wypadkowej będzie przy współpracy z podmiotami działającymi w obszarze ochrony pracy kontynuował działania na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska pracy, wspierał inicjatywy w zakresie skutecznego zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach oraz rozwoju edukacji i szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych jest obchodzony od 1997 roku w ponad 70 krajach. O udziale Polski w tej inicjatywie mówi uchwała Sejmu z 2003 r. ustanawiająca 28 kwietnia ww. dniem.
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania PIP. Jest powoływana przez Marszałka Sejmu na 4 letnią kadencję. Najważniejsze zadania tego organu to m.in. opiniowanie aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy. Członkowie Rady zbierają się co najmniej raz w miesiącu na posiedzeniach plenarnych, a między nimi pracują w 4 zespołach problemowych, przygotowując m.in. stanowiska Rady. Przedstawicielami FZZ w ROP są: Stanisław Stolorz (wiceprzewodniczący) oraz Janusz Jaworski.
A.C.