Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju.

Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju.

W dniu 27 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Posiedzeniu przewodniczyła Minister Rozwoju Regionalnego pani Elżbieta Bieńkowska. Forum Związków Zawodowych reprezentował członek Zarządu Głównego kol. Grzegorz Herwy (PZZ „KADRA). W trakcie spotkania omówiono wyniki wdrażania Funduszy Europejskich na lata 2004-2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju . Szczegółowo przedstawiono raporty z działalności Podkomitetów Monitorujących ds. Polityk Horyzontalnych tj.
- Podkomitet Monitorujący ds. zatrudnienia i zasobów ludzkich
- Podkomitet Monitorujący ds. środowiska
- Podkomitet Monitorujący ds. innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego
- Podkomitet Monitorujący ds. polityki regionalnej
- Podkomitet Monitorujący ds. małych i średnich przedsiębiorstw
Przełożyło się to na ponad 90 tys. zrealizowanych projektów na kwotę blisko 20 mld euro. Są to namacalne efekty w postaci nowych i przebudowanych dróg, linii kolejowych, wspartych przedsiębiorstw czy licznej rzeszy przeszkolonych osób. To również nowe procesy rozwojowe wszystkich polskich regionów, w szczególności w wymiarze makroekonomicznym co przyczyniło się do spowolnienia procesu rozwarstwiania pomiędzy nimi. Przedstawiony raport został jednogłośnie przyjęty przez członków Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju i zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów a następnie po akceptacji rządu zostanie przekazana parlamentowi.
Podczas spotkania odbyła się również dyskusja panelowa „Ocena realizacji i efektów Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 w Polsce" w której uczestniczyła między innymi Minister Rozwoju Regionalnego pani Elżbieta Bieńkowska .
Na zakończenie spotkania pani Minister wręczyła pamiątkowe dyplomy uczestnikom cyklicznych spotkań w ramach Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju.

Grzegorz Herwy

Podziękowania - link

 

 

 

Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju.