„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie.

„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie.

W piątek 27 września odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego z przedstawicielami związków „Kadra" z zakładów podlegających jego jurysdykcji. Podczas narady strony omówiono następujące tematy:
 stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zakładów górniczych nadzorowanych przez ten urząd. Wskazano, że zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa ilości wypadków, zarówno w całym górnictwie, jak i w kopalniach węgla kamiennego. Liczba wypadków w kopalniach węgla kamiennego zmniejszyła się w tym roku o prawie 15 procent. Spadek odnotowały wszystkie spółki węglowe. Niewiele natomiast zmieniło się w temacie przyczyn wypadków. Pracownicy kopalń najczęściej doznają urazów z powodu potknięcia, poślizgnięcia lub przewrócenia się (ponad 27 proc.). Prawie 19 proc. to wypadki spowodowane oberwaniem się skał lub węgla, w ponad 11 proc. przypadków dochodzi do obsunięcia się na pracowników innych przedmiotów lub materiałów. Przyczyną ponad 9 proc. urazów jest uderzenie o inne przedmioty. Wszystkie te przyczyny to ponad dwie trzecie ogółu wypadków w górnictwie. Ogółem od początku roku do końca sierpnia w polskim górnictwie doszło do 1678 wypadków, z czego w kopalniach węgla kamiennego wydarzyło się 1230, co daje statystycznie 9 wypadków na 1000 zatrudnionych. Zginęło 16 górników, z tego na węglu kamiennym 13. Dla porównania w roku 2012 w górnictwie zanotowano 2809 wypadków, w tym 2196 w kopalniach węgla. Wypadków śmiertelnych było 28, z czego w kopalniach węgla kamiennego 22.
 przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny,
 wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń wodnych w nadzorowanych przez OUG w Gliwicach zakładów górniczych. Kontrola wykazała, że najczęściej występujące w tym temacie nieprawidłowości to:
- brak jakichkolwiek wpisów osób dozoru w książkach zagrożeń wodnych,
- niezgodny z obowiązującym schematem organizacyjnym skład zespołu do
spraw zagrożeń wodnych,
- nieuczestniczenie kierownictwa kopalń w posiedzeniach zespołów ds.
zagrożeń wodnych,
 nieprawidłowości związane z prowadzeniem i organizacją robót strzałowych na przykładzie wypadków zaistniałych w kopalniach „Sośnica-Makoszowy" i „Knurów-Szczygłowice",
Szczególną uwagę poświęcono złożoności i długotrwałości procesu uzyskiwania koncesji na wydobywanie kopalin podkreślając, że lepiej mieć ją przed wygaśnięciem aktualnej, niż dzień po.

 

DSCN0568

 

DSCN0569

 

DSCN0570

 

DSCN0571