Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku

W czwartek 6 lutego po prawie 10 godzinnych negocjacjach związkowcy z Kompanii Węglowej zawarli z Zarządem Kompanii Węglowej Porozumienie w trybie art. 9 Kodeksu pracy. Negocjacje prowadzono w oparciu o projekt Porozumienia wypracowany przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy, który uwzględnia znaczną część postulatów naszego związku.

W Porozumieniu Zarząd odstępuje od zwolnień pracowników administracji i udziela im gwarancji zatrudnienia w okresie lat 2014 – 2016. Równocześnie ustalono, że pracownikom tym w latach 2014 – 2016 zawieszona zostanie wypłata tzw. 14-ta pensji. W przypadku poprawy płynności Kompanii Węglowej możliwe będzie wcześniejsze przywrócenie wypłaty zawieszonego świadczenia.

Zarząd zrezygnował z planów administracyjnego łączenia kopalń. W zamian za to strona związkowa wyraziła zgodę na wprowadzenie korekt do umów o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy. Miejscem tym będzie teraz nie jedna kopalnia lecz kopalnie, które według Programu Restrukturyzacji miały być połączone, tzn. „Bobrek-Centrum” i „Piekary”, „Bielszowice”, „Halemba-Wirek” i „Pokój”, „Brzeszcze” i „Piast”, „Marcel” i „Rydułtowy-Anna” oraz „Chwałowice” i „Jankowice”. Uzgodniono, że zmiana miejsca wykonywania pracy następować będzie po konsultacji z jego organizacją związkową i poinformowaniu go o tym fakcie na 5 dni przed jego zaistnieniem.

W tematach płacowych Porozumienie likwiduje fundusz motywacyjny oraz dopłaty do świadczeń chorobowych.

Porozumienie obniża w okresie 2 lat emerytom i rencistom wymiar bezpłatnego węgla o tonę rocznie oraz pozbawia go pracowników nowoprzyjętych (po 6 lutym br.) po przejściu na rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne.

Zarząd Kompanii odstąpił także od sprzedaży Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. i Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. oraz likwidacji ZGRI i przekształcenia własnościowego Zakładu Remontowo – Produkcyjnego.

Podpisane Porozumienie jest wynikiem kompromisu stron. Nie zmienia to jednak naszego stanowiska co do Programu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej w latach 2014 – 2020. Uważamy, że Program ten oparty na zmniejszaniu wydobycia, ograniczający się głównie do redukcji kosztów, bez rozbudowanej strony przychodowej uwzględniającej wzrost sprzedaży i pozyskiwanie nowych rynków zbytu jest zły i nie gwarantuje pozytywnej restrukturyzacji firmy.

Podpisane Porozumienie nas nie satysfakcjonuje, ponieważ nie daje ono gwarancji uratowania Kompanii Węglowej przed zapaścią finansową. Zdecydowaliśmy się na jego podpisanie, bo łagodzi ono ten program w wymiarze pracowniczym. Nie będzie zwolnień w grupie administracji i łączenia kopalń. Wszyscy pracownicy Kompanii otrzymają gwarancję pracy. Nie będzie także likwidacji i przekształceń zakładów, co było dla nas priorytetem w tych negocjacjach.

 

Porozumienie - link