W Warszawie o ważnych problemach górnictwa.

Górnicze związki zawodowe mają już za sobą kolejne spotkanie poświęcone przyszłości polskiego górnictwa, z udziałem premiera Donalda Tuska. Miało ono miejsce w środę 13 sierpnia w Warszawie. Zdaniem uczestniczących w nim związkowców postęp w rozmowach może napawać umiarkowanym optymizmem.
Na początku spotkania przedstawiono dotychczasowe działania krótkoterminowe oraz konkretny plan działań średniookresowych, które powinny stać się bazą dla przygotowywanego przez Kompanię Węglową planu restrukturyzacji i rozwoju. Niestety działania te sprowadzają się li tylko do cięć i likwidacji, co jest nie do przyjęcia dla strony społecznej.
Odpowiedzią na te propozycje było przedstawienie koncepcji konsolidacji w branży, czyli powołanie jednego podmiotu gospodarczego na bazie Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego do którego włączono by Węglokoks. Ustalono, że nad koncepcją będzie pracował, powołany wczoraj mieszany zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele strony społecznej, władz spółek węglowych oraz rządu. Wstępne wyniki prac zespołu mają być znane do 22 sierpnia. Zdaniem związkowców konsolidacja to jeden z możliwych sposobów na stworzenie w ciągu kilku lat rentownego górnictwa,zapewnienie pracownikom bezpiecznego zatrudnienia, a krajowi bezpieczeństwa energetycznego. Konsolidacja rozwiązałaby problem konkurencyjności cenowej polskiego węgla poprzez wyeliminowanie pośredników w handlu z nim i spowodowała, że polski węgiel stałby się konkurencyjny cenowo. Powołanie zespołu spowodowało, że wprowadzenie w spółkach węglowych programów naprawczych zakładających drastyczne cięcia zostało zawieszone.
Podczas rozmów omówiono rezultaty dotychczasowych prac międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Zdaniem stron dotychczasowe prace pozwoliły branży na oddech i kierunek rozwiązań krótkookresowych jest właściwy. Sporo pracy wymagają jednak projekty rozwiązań średnio i długookresowych.
Rozmawiano także:
 - o polskim miksie energetycznym – konkrety w tej sprawie mogą zapaść dopiero po unijnym szczycie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE, który odbędzie się pod koniec roku,
 - o asortymencie importowanego węgla i graniczeniu jego nadmiernego importu z Rosji – w tym temacie pojawiły się nowe ciekawe propozycje uregulowania problemu,
 - o włączeniu spółek górniczych w wykazie podmiotów strategicznych dla polskiej gospodarki. Zdaniem związkowców co stoi w sprzeczności z deklaracjami rządu, w tym premiera o strategicznej roli węgla kamiennego w Polsce. Uznano, że to Ministerstwo Gospodarki sprawujące nadzór właścicielski nad tymi spółkami powinno spowodować by spółki te znalazły się na tej liście obok spółek wskazanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Podsumowując spotkanie związkowcy stwierdzili, ze najważniejsza dla nich jest decyzja o powołaniu zespołu w sprawie konsolidacji branży. Wycofanie się rządu z realizacji tej koncepcji i próba wdrożenia programów cięć i likwidacji wywoła falę protestów społecznych w całej branży.

A.C.