Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei.

 

Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei.

 

 

 

            Przedstawiciele górniczych związków manifestowali w środę w Warszawie przed Sejmem w czasie gdy premier Ewa Kopacz wygłaszała swoje expose. Pod Sejmem zgromadziło się ponad 3000 górników, którzy podkreślali, że przyjechali do Warszawy „nie protestować przeciwko komuś lub czemuś, ale żeby zamanifestować problem, przyjechali z nadzieją, że pani premier dostrzeże problemy polskiego górnictwa i będzie kontynuować dialog, który rozpoczął jej poprzednik.  

            Tuż po rozpoczęciu manifestacji do zebranych przemówili liderzy trzech ogólnopolskich central związkowych: Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych a następnie przewodniczący górniczych związków zawodowych, wśród nich przewodniczący PZZ „Kadra” Dariusz Trzcionka. Po wystąpieniach liderów związkowych zebrani wysłuchali expose pani premier zwracając szczególną uwagę na słowa dotyczące planów nowego gabinetu wobec polskiego górnictwa i Pakietu Klimatycznego.

W swoim przemówieniu pani premier stwierdziła:

„Jedną z pierwszych decyzji, którą podjęłam, jest przyspieszenie prac nad ustawami, które w mądry sposób połączą trzy zasadnicze cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski. Musimy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Po drugie nie ustanę w wysiłkach, by ta branże stała się wreszcie rentowna. Unowocześnienie i restrukturyzacja wiedzie do celu. Po trzecie nie mogę brać (przypis- chodziło chyba o zwrot „nie mogę nie brać”) pod uwagę bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. Polskie domy muszą być ogrzewane, a koszty energii nie mogą rujnować budżetów domowych. Projektowane regulacje, którym nadaliśmy szybką ścieżkę legislacyjną w parlamencie zakładają koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w planie zamówień publicznych , preferującym produkty pochodzenia wspólnotowego. Będziemy także wspierać rozwój nowoczesnych technologii węglowych. Czas, który zyskamy dzięki wdrożeniu tych regulacji, wykorzystamy do obniżenia kosztów funkcjonowania kopalni tak, by polski węgiel mógł być konkurencyjny na rynku.”

 

W temacie Pakietu Klimatycznego padły dwa zdania:

 

„Na październikowym szczycie Rady Europejskiej rozpatrywany będzie projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazów. Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów.”

            Po wysłuchaniu przemówienia pani premier w Sejmie delegacja związkowców udała się do Sejmu by przekazać jej petycję wyrażającą oczekiwania strony społecznej wobec nowego rządu. Petycję odebrał marszałek Radosław Sikorski, który zobowiązał się do przekazania dokumentu szefowej rządu. Po powrocie delegacji manifestacja została rozwiązana .

 

 

 

                                                                                                                                                    A.C.

 

 

 

Tekst petycji :

 

Warszawa, 1 października 2014 r.

 

                                                                                                    Szanowna Pani
                                                                                                    Ewa Kopacz
                                                                                                    Prezes Rady Ministrów

                                                                                                 Aleje Ujazdowskie 1/3
                                                                                                 00-583 Warszawa

 

Szanowna Pani Premier!

 

29 kwietnia br. pracownicy górnictwa węgla kamiennego zmuszeni zostali do wyjścia na ulice Katowic i zamanifestowania swojego niezadowolenia z tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza branża.

 Nieudolny nadzór właścicielski, fatalne zarządzanie spółkami węglowymi, brak dialogu społecznego, brak koncepcji funkcjonowania sektora wydobywczego i całego sektora paliwowo-energetycznego, brak mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla do Polski, zagrożenie utraty setek tysięcy miejsc pracy - to były główne powody manifestacji.

 Efektem tamtych wydarzeń była wizyta na Śląsku Premiera Tuska, który przyznając rację stronie społecznej, złożył obietnicę podjęcia natychmiastowych działań na rzecz naprawy naszego sektora, deklarując jednocześnie, iż ten proces nie będzie się wiązał z likwidacją kopalń i zwalnianiem pracowników. Po złożeniu tych deklaracji Rząd Premiera Tuska obdarzony został dużym mandatem społecznego zaufania. Przez blisko pięć miesięcy przedstawiciele górniczych związków zawodowych prowadzili dialog z Premierem i jego ministrami. Uczestniczyliśmy w pracach wszystkich zespołów roboczych powołanych decyzją Premiera.

Niestety, pomimo ogromnego zaangażowania strony społecznej, większości założonych celów nie udało się osiągnąć. Premier Tusk odchodząc na unijne stanowisko, pozostawił po sobie nierozwiązane problemy.

 

Szanowna Pani Premier!

 

Jako przedstawiciele związków zawodowych działających w górnictwie węgla kamiennego wzywamy Panią i kierowany przez Panią rząd do:

 1. Natychmiastowego wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej, poprzez wprowadzenie pakietu ustaw dotyczących certyfikacji paliw wprowadzanych do obrotu handlowego i koncesji na obrót węglem, wprowadzenia kontygentu importowego, zmianę ustawy "Prawo zamówień publicznych", a także stworzenie sieci certyfikowanych sprzedawców polskiego węgla.

 2. Stworzenia długoterminowej strategii funkcjonowania całego sektora paliwowo-energetycznego zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o węgiel, która powinna zawierać koncepcję konsolidacji państwowych spółek zajmujących się wydobyciem i sprzedażą węgla energetycznego, a także uporządkowanie nadzoru właścicielskiego nad całym sektorem paliwowo-energetycznym, np. poprzez utworzenie Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Obecnie, niejednokrotnie mamy do czynienia z brakiem koordynacji działań pomiędzy Ministerstwem Gospodarki nadzorującym górnictwo i Ministerstwem Skarbu Państwa nadzorującym energetykę.

 3. Czasowego obniżenia wysokości, bądź zawieszenia części obciążeń publicznoprawnych spółek dotkniętych kryzysem oraz zmiany systemu tych obciążeń dla polskiego górnictwa uwzględniającej szczególną rolę sektora dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 4. Zawetowania tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz renegocjacji i zawieszenia przepisów związanych z wdrażaniem unijnej polityki klimatycznej, a także wprowadzenia własnej polityki klimatycznej uwzględniającej polskie uwarunkowania społeczno-gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

 5. Wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 do prac związanych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących węgiel kamienny (tzw. "czyste technologie węglowe").

 

Szanowna Pani Premier!

 

Sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego jest tragiczna. Zarządy spółek węglowych nie radzą sobie zarówno z wydobywaniem węgla, jak i z jego sprzedażą. Dialog społeczny na poziomie branżowym praktycznie nie istnieje, a na szczeblu spółek węglowych istnieje jedynie teoretycznie. Propozycje rozwiązań przedstawiane przez stronę społeczną w ogóle nie są brane pod uwagę, a działania zarządów podejmowane są bez konsultacji i z naruszeniem prawa. Opracowane przez zarządy spółek węglowych programy naprawcze nie gwarantują długofalowej poprawy ich sytuacji, a jedynie krótkowzroczne rozwiązania polegające na wyprzedaży aktywów i likwidacji miejsc pracy, co jest sprzeczne z deklaracjami złożonymi przez Premiera Tuska. Oczekujemy, że Rząd rozliczy nadzór właścicielski wszystkich spółek węglowych, do którego związki zawodowe mają ogromne zastrzeżenia.

 Polityka rządu w stosunku do górnictwa węgla kamiennego jest niejasna. Nadmierny, niekontrolowany i noszący znamiona dumpingu import węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej, wypiera z rynku polski surowiec. Należy pamiętać, że nawet jeśli węgiel rosyjski byłby tańszy, to jego jakość nie jest w żaden sposób kontrolowana, a ponadto jego dostawy obciążone są potężnym ryzykiem politycznym, co możemy dzisiaj zaobserwować na przykładzie Ukrainy. Ze względu na obecny kształt ustawy "Prawo zamówień publicznych", dostawy węgla do jednostek budżetowych (wojsko, szpitale, oświata) w 80 % przejmują dostawcy węgla rosyjskiego. Oznacza to, że środki budżetowe trafiają do importerów, zamiast do polskiego górnictwa. Płatności publicznoprawne polskiego górnictwa węgla kamiennego, tylko w 2013 roku wyniosły ponad 7 mld zł, natomiast od roku 2003 to łącznie blisko 76 mld zł. W pierwszym półroczu 2014 roku, po raz pierwszy od wielu lat, import energii elektrycznej do Polski był większy od eksportu. Do roku 2020 zajdzie konieczność wyłączenia starych bloków energetycznych o łącznej mocy ok. 6000 MW, co stanowi blisko 20 %  łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach zawodowych.

 

Szanowna Pani Premier!

 

Nadszedł już czas, by otwarcie powiedzieć, jakie plany w stosunku do górnictwa ma polski rząd. Czy bezpieczeństwo energetyczne kraju oparte będzie na naszym narodowym skarbie - węglu, czy na nośnikach energii pochodzących z importu? Bez zdecydowanych działań i ochrony tego sektora dojdzie do niewyobrażalnego dramatu ludzkiego na Śląsku i likwidacji setek tysięcy miejsc pracy. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań zapewniających utrzymanie miejsc pracy w naszym regionie. Nie może się powtórzyć drugi Wałbrzych. Górnictwo jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju i od jego kondycji zależy sytuacja wielu innych branż. Wszelkie zaniechania w obecnej sytuacji będą nieodwracalne i doprowadzą do katastrofy całej polskiej gospodarki. Nie możemy do tego dopuścić!

 

                                                                                           Z górniczym pozdrowieniem
                                                                                          Szczęść Boże!!

 

Galeria