Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze"

Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze"

W dniu wczorajszym, tj. 17 lutego br. związek nasz otrzymał pismo podpisane przez Wiceprezesa Kompanii Węglowej S.A. Przemysława Walczaka, w którym informuje on organizacje związkowe o transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A., tj. oddziałów KWK „Piekary" i „Brzeszcze" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Do pisma dołączona została informacja sporządzona w trybie art. 26¹ ustawy o związkach zawodowych podpisana przez Zarządy obu spółek.
Czytamy w niej, że działania te wynikają z Porozumienia podpisanego 17 stycznia 2015 r., a zbycie kopalń odbędzie się w trybie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa Węgla Kamiennego (DzU nr 192 poz.1379)
Zgodnie z art. 231 KP nowym pracodawcą dla pracowników kopalń będzie Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przewiduje się, że nastąpi to 20 marca br. Z pracownikami nie będą zawierane nowe umowy, a warunki ich pracy i płacy nie ulegną zmianie. Jednocześnie od dnia przejęcia SRK S.A. przejmie wszelkie zobowiązania Kompanii wobec pracowników, m.in. związane z wynagrodzeniami,działalnością socjalną, ciągłością zatrudnienia i urlopami wypoczynkowymi i macierzyńskimi.
Zarząd SRK zgodnie z art. 241¹ § 1 Kodeksu Pracy nie przewiduje zmian w zakresie warunków zatrudnienia przejętych pracowników kopalń przez okres 12 miesięcy od daty nabycia kopalń.
A.C.