Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji

Na początku 2015 r. premier Ewa Kopacz zapowiedziała stworzenie "planu dla Śląska", którego jednym z celów byłoby złagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji górnictwa. - Wiele pomysłów na rozwój woj. śląskiego już zostało uzgodnionych z rządem, są one jednak nierealizowane - mówi wnp.pl Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) w Katowicach, były wiceminister gospodarki.
- Pisząc do premier Ewy Kopacz podzieliliśmy nasze propozycje dotyczące rozwoju woj. śląskiego na trzy obszary. Pierwszy to realizacja dokumentów strategicznych przyjętych w roku 2014 oraz najważniejszych inwestycji dla rozwoju województwa, które zostały wykreślone z tych projektów. Obszar drugi to konieczne zmiany ustawowe bezwzględnie warunkujące pozyskanie potencjałów rozwojowych województwa śląskiego, a obszar trzeci to ułatwienia w prowadzeniu biznesu oraz zmiany w systemie kształcenia - mówi wnp.pl Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG) w Katowicach, były wiceminister gospodarki.
Strategia jest, realizacji brak

W pierwszym obszarze, czyli realizacji dokumentów strategicznych przyjętych w roku 2014 oraz najważniejszych inwestycji dla rozwoju województwa, RIG za bezwzględnie konieczną uznaje pełną realizację podpisanego Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2024 o wartości około 41 mld złotych. W ocenie Izby rząd, który podpisał Kontrakt, nie może dobrowolnie i wybiórczo traktować jego zapisów w procesie realizacji tego programu. Przykładem próby pominięcia regulacji w Kontrakcie jest brak zapisów dotyczących budowy drogi ekspresowej na odcinku Lędziny - Bieruń - Bielsko Biała (S - 69) w programie Inwestycji Rządowych.

Zdaniem Izby konieczna jest także pełna realizacja Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020, opracowana wspólnie z partnerami społecznymi.

RIG podkreśla również znaczenie pełnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego przyjętego na lata 2014-2020, ukierunkowanego głównie na wybrane specjalizacje regionalne dające efekt tworzenia nowych miejsc pracy; wartość uzgodnionego programu to 3,5 mld euro.

- Te trzy dokumenty były konsultowane ze stroną społeczną, różnymi instytucjami jak uczelnie i samorządy terytorialne. Te dokumenty są ważne więc powinny być realizowane - podkreśla Tadeusz Donocik.

Zdaniem RIG karygodne jest zaniechanie budowy połączenia kolejowego Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach przez Bytom, Piekary, Orzegów, oraz budowy połączenia kolejowego "końcówki" szerokiego toru w Sławkowie z lotniskiem i cargo lotniskiem w Pyrzowicach.

- Na zaprojektowanie trasy kolejowej Katowice - Pyrzowice wydatkowano już ponad 46 mln złotych. Jej uruchomienie pozwoliłoby na skrócenie podróży z centrum Katowic na lotnisko w Pyrzowicach do ok. 30 minut. Warto zwrócić uwagę, że inne duże krajowe lotniska, jak te w Warszawie i Krakowie, mają połączenia kolejowe z centrami miast - podkreśla Tadeusz Donocik.
Brak Aglomeracji utrudnia rozwój

W ocenie prezesa RIG jedną z poważniejszych przeszkód utrudniających szybszy rozwój Aglomeracji Górnośląskiej jest funkcjonowanie obok siebie wielu miast, których plany rozwoju nie są ze sobą koordynowane. Dlatego, w ocenie Izby, niezbędne jest przyjęcie ustawy metropolitalnej, która wprowadziłaby zmiany polegające na połączeniu miast w jeden organizm miejski (na wzór ustawy o rozwoju Warszawy) lub przynajmniej (jako etapu przejściowego) na utworzeniu ustawowego, obligatoryjnego związku miast (na wzór ustawy o związku regionalnym Ruhry obowiązującej na zbliżonym obszarze ilości miast Zagłębia Ruhry), bądź tzw. powiatu metropolitalnego.

- To umożliwi w centralnym obszarze woj. śląskiego wspólne działania związane głównie z zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarką komunalną, umożliwiłoby też skorzystanie z niewykorzystanych do tej pory szans na rozwój regionu - zapewnia Tadeusz Donocik.

Podkreśla jednocześnie, że wraz z ułatwieniami dla Aglomeracji Górnośląskiej powinny zostać przyjęte programy rozwojowe dla pozostałych terenów województwa śląskiego, jak obszary wokół Bielska-Białej, Rybnika i Częstochowy.

Odejść od monokultury gospodarczej

W ocenie RIG przyśpieszenie rozwoju gospodarczego woj. śląskiego można osiągnąć również poprzez umiejscowienie obszarów wchodzących w skład KSSE w miastach o monokulturze przemysłowej oraz stworzenie stref aktywności gospodarczej.

- Należy stworzyć pakiet przywilejów, w uzgodnieniu z ministrem finansów aby nie naruszyć zasad konkurencji, aby zachęcić inwestorów do inwestowania w tych obszarach, gdzie w dającej się przewidzieć przyszłości zostaną zamknięte kopalnie - podpowiada Tadeusz Donocik.

Rozwój parków przemysłowych i parków technologicznych powinien następować przy współpracy z polskimi uczelniami. Te działania muszą zostać połączone także z pracami dotyczącymi dualnego kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wszystkich szczebli w celu zwiększenia reorientacji zawodowej obecnych pracowników przemysłów schyłkowych oraz lepszego przygotowywania absolwentów szkół i pozaszkolnych systemów edukacyjnych do zmieniających się i realnych potrzeb rynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostosowanie kwalifikacji i kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy, poprzez rekwalifikację zawodową i kształcenie w kilku zawodach.
/na podst. informacji z wnp.pl/