W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo.

We wtorek 23 czerwca br. obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka, który poinformował zebranych, że w SRK coraz więcej pracowników restrukturyzowanych kopalń pragnie skorzystać z urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla czy jednorazowych odpraw pieniężnych i składa stosowne wnioski.
W trakcie spotkania omówiono sytuację w Kompanii Węglowej S.A., Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Zwrócono uwagę na trudną sytuację w Węglokosie Kraj, gdzie zarząd łamie postanowienia porozumień z 17 stycznia br. i próbuje zmieniać warunki płacy i pracy osobom dozoru wyższego. Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo wystosował w tym temacie stosowne pisma do Prezesa Węglokoksu i Zarządu Węglokoks Kraj. Przewodniczący Krzysztof Stanisławski podziękował zebranym za zaangażowanie w wyborach do Rady Pracowników KW S.A. i poinformował, że 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady. Zgodnie ze statutem powołane zostało prezydium Rady w składzie: przewodniczący Rady Pracowników Dariusz Potyrała, wiceprzewodniczący Rady Bogusław Hutek i Jerzy Demski oraz sekretarz Krzysztof Stanisławski. W trakcie posiedzenia Rada Pracowników ustaliła również zasady współpracy z zarządem Kompanii Węglowej S.A.
W drugiej części spotkania przewodniczący przedstawił zebranym wyniki audytu systemu wynagrodzeń w Kompanii Węglowej. Materiały te zostały przedstawione stronie społecznej przez zarząd spółki na spotkaniu w dniu 18 czerwca. Należy się spodziewać, że wnioski z nich wynikające będą jednym z tematów na kolejnych spotkaniach ze stroną związkową.