W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie

W dniu dzisiejszym tj. 17 lipca 2015 r. w Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A., Zarządem Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy Sp. z o.o. a zakładowymi organizacjami związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej S.A. Celem porozumienia jest zagwarantowanie pracownikom przenoszonym w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy takich samych skutków w zakresie stosunku pracy, jakie dawałoby posiadanie w Kompanii Węglowej S.A. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
W Porozumieniu Nowy Pracodawca - Nowa Kompania Węglowa zobowiązuje się, że do czasu zawarcia ZUZP, jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku do pracowników przejętych z Kompanii Węglowej będą stosowane postanowienia porozumień z 20 grudnia 2004 r, 3 stycznia 2008 r. i 28 stycznia 2008 r. Postanowienia tych porozumień wraz z aneksami i innymi zmianami będą stosowane w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia pracowników do Nowej Kompanii Węglowej. Równocześnie nowy pracodawca zobowiązał się do prowadzenia rokowań nad nowym, jednolitym ZUZP.
Równocześnie strony Porozumienia deklarują się do niezwłocznego podjęcia rozmów w Nowej Kompanii Węglowej na temat zmiany organizacji pracy (6 dniowy tydzień pracy przy 5 dniowym tygodniu pracy dla pracownika) oraz zasad wypłaty dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji.

Tekst Porozumienia - Link