PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom.

Dyrekcje kopalń PGG powołując się na przepisy art. 38 Kodeksu Pracy rozpoczęły akcję wypowiadania warunków pracy i płacy pewnym grupom pracowniczym.

W pismach zawiadamiających organizacje związkowe o powyższych działaniach jako przyczynę podaje się połączenie kopalń oraz zmianę dotychczasowego schematu organizacyjnego. Zapomina się przy tym, że do oceny zasadności wypowiedzenia warunków pracy i płacy konieczne jest poinformowanie zakładowej organizacji związkowej nie tylko o przyczynie wypowiedzenia zmieniającego, ale także i o proponowanych danemu pracownikowi nowych warunkach pracy i płacy. Ten obowiązek wynika z istoty wypowiedzenia zmieniającego, w którym pracodawca kształtuje na nowo – z określonych przyczyn stosunek pracy danego pracownika.

Aby reprezentująca pracownika organizacja związkowa mogła prawidłowo wyrazić swoją opinię musi mieć informację zarówno o przyczynie dokonania wypowiedzenia zmieniającego, ale także o nowych warunkach pracy i płacy. Powyższe informacje są konieczne do prawidłowego wyważenia racji i oceny przez organizację związkową podejmowanej przez pracodawcę czynności.

Przeprowadzając interpretacje przepisów art. 42 § 1 k.p. w zw. z art. 38 k.p. trzeba mieć na względzie przede wszystkim cel jakiemu ma służyć konsultacja zamiaru wypowiedzenia zmieniającego z zakładową organizacją związkową. Celem tym jest stworzenie możliwości przedstawienia przez zakładową organizację związkową umotywowanych zastrzeżeń co do planowanych działań pracodawcy, co w konsekwencji może doprowadzić do zmiany decyzji pracodawcy. Aby stanowisko takie mogła organizacja związkowa przedstawić konieczne jest posiadanie również informacji o proponowanych pracownikom nowych warunkach w tym warunkach wynagradzania, chociażby dla oceny, czy wypowiedzenie zmieniające nie prowadzi do naruszenia przepisów o równym traktowaniu.

Brak ww. informacji skutkuje faktem, że organizacja związkowa nie może dokonać merytorycznej oceny i wydać pozytywną lub negatywną opinię w sprawie zmiany warunków pracy i płacy ww. pracownikom.