Rokowania w sprawie 14 - tej pensji.

W czwartek odbyły się , długo oczekiwane, rokowania w ramach sporu zbiorowego pomiędzy MZZ "Kadra" Górnictwo
a zarządem Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
W załączeniu treść protokołu z rokowań.
W skrócie - postanowiliśmy zgodnie poczekać na rozstrzygnięcia spraw sądowych prowadzonych w tej sprawie w imieniu
pracowników którzy złożyli pozwy. Po upublicznieniu wyroków będzie się można odnieść merytorycznie do problemu bez niepotrzebnego przerzucania się wątpliwymi argumentami.
Dla uspokojenia dodam, że roszczenia finansowe przedawniają się po trzech latach.
Wszystko przed nami.

Przewodniczący MZZ "Kadra" Górnictwo Krzysztof Stanisławski

 

Protokół z rokowań sporu zbiorowego MZZ „Kadra" Górnictwo z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w dniu 30.03.2017 r.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele stron wg załączonej listy obecności.

J. Janczewski – Wiceprezes Zarządu – przywitał przedstawicieli MZZ „Kadra" Górnictwo. Przekazał, że 17 lutego 2017 roku MZZ „Kadra" Górnictwo zwrócił się do Zarządu Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. pismem z żądaniem, w terminie do końca lutego 2017 roku, wypłacenia wszystkim uprawnionym dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji za 2016 rok, proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w Kompanii Węglowej SA. Nieuwzględnienie tego żądania do 28 lutego br. spowoduje, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, od dnia 28 lutego br. wystąpienie sporu zbiorowego. Przekazał, że zarząd PGG poinformował MZZ „Kadra" Górnictwo pismem z dnia 21 lutego br., że kwestia ta wymaga dokładnej analizy pod względem formalno-prawnym, która rozstrzygnie o możliwości wykonania takiej operacji, gdyż Porozumienie z 19 kwietnia 2016 roku nie zakładało wcześniejszego przywracania takiej wypłaty. Kontynuując wprowadzenie, przekazał, że obecny czas związany z finalizacją koncepcji przyłączenia do Polskiej Grupy Górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego, ma to do siebie, że wszystkie służby – włącznie z organizacyjno-prawnymi jest obciążony, Zarząd nie zdążył więc do 28 lutego br. takiej opinii przesłać do MZZ „Kadra" Górnictwo. Kolejnym pismem z dnia 17 marca br. MZZ „Kadra" Górnictwo wniosło do Zarządu PGG sp. z o.o. o kontynuowanie procedury związanej z prowadzeniem sporu zbiorowego. Zarząd niezwłocznie wystosował powiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego do Inspektoratu Okręgowego PIP w Katowicach oraz przesłał zaproszenie na spotkanie do MZZ „Kadra" Górnictwo celem rozwiązania sporu zbiorowego. Odnosząc się do zgłoszonego żądania przekazał, że Zarząd PGG stoi na stanowisku, że żądanie zgłoszone przez MZZ „Kadra" Górnictwo nie może być zrealizowane, ponieważ pracodawca nie ma do podstawy prawnej. Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku w § 1 pkt. 1 zapisano, że dodatkowa nagroda roczna, tzw. „14-ta pensja", przysługuje pracownikom pozostającym w stanie zatrudnienia w dniu 31 grudnia. Pracownicy Kompanii Węglowej SA, zgodnie z Porozumieniem zawieszającym prawo do dodatkowej nagrody rocznej z 19 kwietnia 2016 r., z tym dniem utracili to prawo. Wyjątkiem od tej reguły byli pracownicy, z którymi umowa o pracę została rozwiązana lub wygasła przed dniem 19 kwietnia 2016 roku z powodu przejścia na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie przedemerytalne lub świadczenie rehabilitacyjne. Z informacji Zarządu PGG, Kompania Węglowa SA wypłaciła tej grupie pracowników, proporcjonalne do okresu zatrudnienia, kwoty „14-tej pensji".

N. Dudek – Dyrektor Biura Polityki Wynagrodzeń – podkreślił, że kluczowym argumentem strony Zarządu PGG w niniejszym sporze zbiorowym jest zdefiniowanie osób uprawnionych, o czym decyduje data ustalenia uprawnień pracownika do dodatkowej nagrody rocznej. W szczególności ustalenie, czy nabycie uprawnienia do nagrody przypada na czas obowiązywania zawieszenia prawa do niej, czy też przypada na okres, w którym takie zawieszenie nie było jeszcze zawarte. Tu bezspornym jest, że wszyscy pracownicy PGG od pierwszego dnia zatrudnienia w PGG byli i są nadal objęci zawieszeniem prawa do nagrody za okres od 1 stycznia 2016 r., w tym wszyscy zatrudnieni w dniu 31 grudnia 2016 roku. Zdaniem Zarządu, roszczenie pracowników Polskiej Grupy Górniczej, o wypłatę „14-tej pensji" za czas przepracowany w 2016 roku w Kompanii Węglowej SA nie znajduje podstawy prawnej.

J. Janczewski – Wiceprezes Zarządu – przekazał, że Zarząd Polskiej Grupy Górniczej posiada wiedzę, że w sądach pojawiły się pozwy w kwestii wypłaty „14-tej pensji". W związku z powyższym zaproponował, by do czasu rozstrzygnięć sądowych zawiesić spór zbiorowy w przedmiotowej kwestii.

K. Stanisławki – Przewodniczący MZZ Kadra Górnictwo – przekazał, że MZZ „Kadra" Górnictwo „14-stą pensję" traktuje jako element funduszu wynagrodzeń, czyli jeden z elementów pracowniczego wynagrodzenia za świadczenie pracy. Zdaniem MZZ „Kadra" Górnictwo, Porozumienie z 19 kwietnia 2016 roku nie może odbierać zapłaty za już wykonaną pracę. Związek uważa, że pracownik nabywa uprawnienia z końcem roku za czas przepracowany. Przedłożył argument, że w wypłacanym zasiłku chorobowym pracownik przebywający na L4 otrzymywał proporcjonalną do ilości dni „chorobowego", cząstkę „14-tej pensji", czyli pracodawca uznawał fakt nabywania uprawnień do wypłaty proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Różnicowanie pracowników ze względu na stan zdrowia jest ewidentnie nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. Przekazał, że rozumie argumenty strony pracodawcy, nie mniej w obliczu przedstawionej przez MZZ „Kadra" Górnictwo interpretacji, uważa żądanie związku za uzasadnione i racjonalne. Przekazał, że MZZ „Kadra" Górnictwo przyjmuje propozycję Zarządu Polskiej Grupy Górniczej odnośnie zawieszenia sporu zbiorowego do czasu rozstrzygnięć sądowych. Poprosił o przekazanie MZZ „Kadra" Górnictwo posiadanej przez Zarząd PGG opinii prawnej w przedmiotowej sprawie.

J. Janczewski – Wiceprezes Zarządu – przekazał, że mimo posiadania odmiennego poglądu na sprawę, dalsza wymiana argumentów wobec toczących się spraw sądowych może okazać się bezowocna. Zadeklarował przekazanie MZZ „Kadra" Górnictwo stosownej opinii prawnej.

Strony zgodnie oświadczyły, że uzgodnieniem spotkania z rokowań jest zawieszenie sporu zbiorowego do czasu uzyskania w spornej kwestii rozstrzygnięć sądowych.

Spotkanie zakończyło się o godz. 10.10.

Protokołował:
Roman Marmurowski